Routekaart Chemie

Klimaatakkoord betekent uitdaging voor chemie

15 Dec 2015

De VNCI stelt verheugd vast dat de internationale gemeenschap zich collectief achter een algemeen bindend Klimaatakkoord heeft geschaard.

De afspraken in Parijs over het beperken van de opwarming van de aarde tot ruim onder de 2 graden en het monitoren van de broeikasgasreducties van nationale staten, verhogen wereldwijd de druk om de klimaatproblematiek het hoofd te bieden.

Het akkoord is behoorlijk in lijn met de duurzaamheidsambities van de Nederlandse chemische industrie voor 2030. In de komende jaren wordt het de grote uitdaging om deze ambities waar te maken, in weerwil van het gebrek aan mondiaal ‘level playing field’ in energie- en grondstoffenprijzen. Een faciliterende overheid is daarom nu van groter belang dan ooit.

De VNCI benadrukt dat investeringen in een duurzamere chemie (grondstoffen, energiegebruik en producten) winst betekenen voor de hele Nederlandse economie en samenleving. De chemie is immers een grootgebruiker van energie en produceert materialen voor vele industriële sectoren waarvan de producten overal om ons heen zijn. Door die positie kan de chemie sterk bijdragen aan:

  • reductie van broeikasgasemissies door efficiënter energiegebruik waarbij restwarmte kan worden hergebruikt elders in de industrie dan wel ter beschikking komt aan de bebouwde omgeving. Daarnaast door producten te ontwikkelen die het energiegebruik over de levenscyclus verminderen.
  • de inpassing van duurzame energie in het energiesysteem door elektriciteitsgebruik van de industrie te flexibiliseren of door te voorzien in efficiënte, tijdelijke opslag van elektrische energie in de vorm van chemische energie of warmte.
  • de ontwikkeling van een circulaire economie door duurzame biomassa, afval of gebruikte materialen als grondstof toe te passen en door slimme, functionele materialen te ontwikkelen voor effectiever materiaalgebruik.

De Nederlandse chemische industrie bepleit:

  • steun van de overheid voor grootschalige demo’s en proeffabrieken om duurzame technologieën marktrijp te maken voor productie op commerciële industriële schaal.
  • steun van de overheid voor innovatie naar het vergroenen van grondstoffen voor de chemie en (chemische) recycling.
  • steun van de overheid voor financiële arrangementen om doorbraken in energiebesparing te kunnen realiseren.

De chemische industrie is goed voor 45.000 directe banen in Nederland en nog eens een zesvoud aan indirecte banen. Met een omzet van bijna 50 miljard draagt zij substantieel bij aan de Nederlandse economie.