Routekaart Chemie

VNCI blij met waardering Minister Kamp voor streefbeeld 2030

21 Jan 2016

Naar aanleiding van de Ronde Tafel die Minister Kamp op 7 december jl. voor de derde keer met de chemische sector hield, heeft de Minister op 14 januari een Kamerbrief (met bijlage) gestuurd.

Aanleiding voor deze Ronde Tafel gesprekken zijn het behoud en de versterking van de concurrentiepositie van de chemische industrie en de wijze waarop de sector kan bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen waaronder het klimaat. Voor het Ronde Tafel gesprek op 7 december was de ambitie die de sector heeft neergelegd in zijn streefbeeld 2030 het uitgangspunt.

Minister Kamp benadrukt opnieuw het belang van deze sector evenals de uitdagingen waar zij voor staat, mede in het licht van de duurzaamheidsopgave. De chemiesector kan een grote rol spelen in de verduurzaming van de samenleving. Vermindering van CO2 emissie is daar een belangrijk onderdeel van, bijvoorbeeld door het effectiever benutten van (rest)warmte. Maar zeker ook door biomassa in te zetten voor alternatieve energieopwekking (biostoom) of door stapsgewijs fossiele grondstoffen te vervangen door biobased alternatieven. Minister Kamp erkent deze initiatieven als belangrijke stappen voor zowel de sector als de maatschappij en geeft in zijn brief aan hoe hij hier stapsgewijs ondersteuning aan wil geven. Zo is er per 1 januari 2016 een nieuwe regeling van kracht voor stoomproductie uit biomassa en is afgelopen jaar al gerealiseerd dat bestaande biomassacentrales in plaats van elektriciteit ook rechtstreeks stoom mogen leveren, waarmee ook een enorme energiebesparing gerealiseerd wordt. Ten aanzien van de inzet van biomassa als grondstof heeft de Minister aangegeven dat hij zich zal inzetten om business cases, die al op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, waar mogelijk te ondersteunen. Ook over bioraffinage (grootschalige ontsluiting van biomassa voor chemietoepassingen) lopen gesprekken met het Ministerie.

De VNCI is blij met de steun van de minister want om de verschillende initiatieven binnen de chemie op dit terrein te realiseren is nu vaak nog de financiering van de benodigde infrastructuur een uitdaging. De VNCI hoopt dan ook in het energierapport en de ‘Strategische visie op de inzet van biomassa op weg naar 2030’ die eerdaags naar de Tweede Kamer worden gestuurd concreet te zien hoe de Minister de rol van de overheid bij de ontwikkeling van de inzet van biomassa voor energie, transport en chemie ziet.

Ook op het gebied van innovatie is nadrukkelijk naar voren gebracht dat de sector het noodzakelijk acht om meer ruimte en focus te realiseren voor toegepast onderzoek en grootschalige demonstraties en we werken graag samen met het ministerie en de topsector Chemie om een platform die dit mogelijk maakt samen te bewerkstelligen.

De VNCI is blij met de toezegging van de Minister om dit constructieve overleg voort te zetten met een volgende Ronde Tafel en ziet ernaar uit het traject naar Ronde Tafel 4 samen met het ministerie op te pakken.