Routekaart Chemie

Wat houdt de routekaart in?
Chemie is overal. De chemische sector heeft dan ook een belangrijke sleutel in handen om een substantiële bijdrage te leveren aan de verduurzaming en CO2-reductie, ook in andere sectoren. De Routekaart Chemie 2030 is een concrete uitwerking van de manier waarop de chemische industrie die sleutelrol wil waarmaken. Deze routekaart geeft een beeld van de CO2-reductiepotentie tot 2030 en inzicht in verschillende oplossingen naar duurzaamheid en vitaliteit voor de sector.

Ambitie in 2030: 40% CO2-reductie
Geen routekaart zonder ambitie. Tot 2030 wil de chemische industrie tot 40% broeikasgasreductie realiseren, gerekend vanaf 2005. De totale CO2-emissie bedraagt in dat referentiejaar 68,4 Mton CO2. In de periode 2005 - 2012 heeft de sector al 11% reductie gerealiseerd, ofwel 7,5 Mton CO2. Belangrijke randvoorwaarden voor het realiseren van deze ambitie betreffen onder meer de mogelijkheid tot het doen van nieuwe investeringen door economische groei, een gunstig investeringsklimaat en een level playing field (Nederland binnen Europa en Europa binnen de wereld), het stimuleren van innovatie, het terugbrengen van de kosten van technologische opties en politieke randvoorwaarden voor bijvoorbeeld CCS.

Wat betekent dit voor de komende 18 jaar?
De routekaart beschrijft hoe de chemische industrie in de periode 2012 - 2030 haar sleutelrol wil oppakken. Dit gebeurt door actief te werken aan randvoorwaarden en risico’s, innovatie te sturen en te monitoren. Binnen de sector zijn projecten geïdentificeerd die op verschillende niveaus gaan bijdragen aan deze reductie.
De VNCI heeft hier een belangrijke coördinerende en sturende rol in.

Potentie berekend op basis van projecten
De routekaart beschrijft welke projecten er al lopen (projecten in de pijplijn), wat zij potentieel kunnen bijdragen aan de beoogde energiebesparing en CO2-emissiereductie, welke projecten nog van start gaan (nieuwe projecten) en welke projecten nog nodig zijn om de CO2- en energiebesparingdoelen in 2030 te kunnen halen.

Zes oplossingsbomen
De routekaart kent zes concrete oplossingsrichtingen:

  • Energie-efficiëntie: het tegengaan van energieverspilling in het eigen proces;
  • Vervanging fossiele grondstoffen: door inzet van hernieuwbare grondstoffen (biomassa) voor de productie van chemische producten;
  • Carbon Capture and Storage of Usage (CCS/CCU): CO2 afvangen en vervolgens opslaan of gebruiken (recyclen);
  • Recycling van materiaalstromen, ofwel het sluiten van de materiaalketen: hergebruiken van producten en materialen na het gebruik;
  • Duurzame producten: bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame producten voor eindgebruikers;
  • Duurzame energie: zelf opwekken of inkopen van duurzame energie.

Per oplossingsrichting
Iedere oplossingsrichting laat zien welke projecten er nu lopen of eraan komen en wat mogelijke, interessante, nieuwe projecten kunnen zijn. Ook zijn de risico’s en randvoorwaarden benoemd. De oplossingsrichting kent daarnaast twee soorten voorbeeldprojecten ter inspiratie:

  • Iconen: voorbeeldprojecten met niet per se een grote potentie maar wel belangrijk om aan te geven dat de chemie hier reeds actief is;
  • Klappers: voorbeeldprojecten waar de potentie vanuit de chemie groot is.
Deze routekaart is gemaakt in het kader van de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3) en de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). Om de mogelijkheden te ontdekken en de industrie strategisch voor te bereiden op de toekomst, biedt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de MJA3-/MEE-sectoren een routekaart aan.